Úvod / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1.Tyto všeobecní obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností PETS FACTORY s.r.o. Společnost je zapsána v obchodním registru okresního soudu Bratislava I, spisová značka 134137/B oddíl Sro IČO 52 137 775, která je provozovatelem obchodního systému (dále jen „provozovatel“) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu ( dále jen „obchod“).

2.Na obchodní vztahy (jako i na další právní vztahy, které z něj mohou vyplývat) s fyzickými osobami, které nekonají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují mimo všeobecných ustanovení Občanského zákoníku i další předpisy, zvláště zákon č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomovém a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele. Na obchodní vztahy, (stejně jako i na další právní vztahy, které mohou z něj vyplývat) s právnickými, resp. fyzickými osobami – podnikateli, se vztahují převážně ustanovení Obchodního zákonníka, resp. Občanského zákoníku.

 1. Kupujícím je každá v obchodě zaregistrovaná osoba (fyzická anebo právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, spracovanou systémem obchodu.
 2. Za elektronickou objednávku se považuje odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, spracovaný systémem obchodu anebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

5.Podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smouvy

 1. Zboží – produkty anebo služby, které se nachází v nabídce provozovatele pro nákup prostřednictvím obchodu.
 2. Pracovní doba – znamená čas v pracovní dny od 8:30 do 17:30 hod. S obědní přestávkou v čase od 12:00 do 13:00 hod.

8.Spotřebitel – při podomovém a zásilkovém prodeji se ním rozumí fyzická osoba, která zboží nebo věcné plnění a výkony z poskytnuté služby kupuje a tyto jí neslouží na výkony zaměstnání, povolání nebo podnikání.

 

 1. Objednávka, uzavření smouvy, odstoupení od smlouvy

 

1.Podmínkou platnosti elektronické onjednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajú a náležitostí, požadovaných registračním formulářem. Každá objednávka musí obsahovat jméno kupujícího, kontaktní osobu, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady a způsob převzetí zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.

 1. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy.
 2. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany provozovatele dojde telefonickým resp.e-mailovým potvrzením elektronické objednávky, čímž vzniká závazkově právní vztah mezi provozovatelem a kupujícím.
 3. Vpřípadě, že kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží, prodávající je oprávněný požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je stanovená ve výšce 25 % ceny předmětu koupi. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši včetně nákladů poštovního a balného
 4. Když je kupující v opoždění s převzetím, může prodávající předmět koupi uložit na náklady kupujícího ve veřejném skladě anebo u jiného uschovávatele, anebo ho může po upozornění prodat na účet kupujícího. Pokud jde o věc podléhající rychlé zkáze a pokud není na upozornění čas, upozornění není potřebné.
 5. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku a to jen v den vystavení objednávky a v případě, že produkty nebyly ještě prodávajícím fakturované. Objednávku je možné stornovat písemnou formou (e-mailem anebo poštou). Potvrzení o stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu taktéž písemnou formou (e-mailem nebo poštou).
 6. Kupující (spotřebitel) je oprávněný bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dní ode dne převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží jdou na vrub kupujícího, který je povinný zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám, způsobených přepravou zboží (ne na dobírku) Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, pokud zboží bylo zakoupeno osobně v prodejním místě společnosti.
 7. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité, anebo není úplné, vrátí prodávající kupujícímu už zaplacenou kupní cenu za zboží, uvedené v závazném akceptování objednávky anebo její část sníženou v souladě s ust. § 457 Občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení ve výšce 1 % z celkové ceny zboží za každý den od doručení zboží kupujícímu do momentu jeho vrácení prodávajícímu a o hodnotu opravy a nákladů na uvedení zboží do původního stavu. Vrácení sumy se uskuteční bezhotovostním převodem na účet kupujícího, určený kupujícím ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, po vrácení zboží a po obdržení vyčíslení nákladů opravy od autorizačního střediska.
 8. V případě, že kupující vrátí zboží prodávajícímu bez ochranných prvků, např. s odstraněným anebo poškozeným bezpečnostním kódem, toto poškození zboží považují smluvní strany za závažné poškození zboží a kupující nemá nárok na vrácení ceny zboží.
 9. Odstoupení od smlouvy musí být vykonané doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s doručením všech poskytnutých dokladů a zboží, které bylo dodané na základě smlouvy, které se odstoupení týká. Písemná forma odstoupení od smlouvy se vyžaduje proto, aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, o reklamaci anebo jiné požadavky kupujícího.
 10. Po potvrzení objednávky má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě anbo ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, anebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

 

III. Dodací podmínky

 1. Za místo plnění smlouvy se považuje sídlo (bydliště) anebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služba) anebo dodá zboží vlastními prostředky, popřípadě na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno u dopředu dohodnutého dodávajícího, pokud nebude vysloveně dohodnuto jinak.
 2. Dodání zboží se uskuteční jeho odevzdáním kupujícímu nebo odevzdáním zboží na přepravu prvému přepravci. Dodávku zboží prodávající zabezpečuje pouze v rámci Slovenské a České republiky.
 3. Vlastnícké právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží a po zaplacení kupní ceny v plné výši (dojednání o výhradě vlastnictví). Do doby přechodu vlastníckych práv z provozovatele na kupujícího, který má výrobky a služby v držbě, má kupující všechny povinnosti uschovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za všech okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.
 4. Provozovatel dodá zboží kupujícímu v co možná nejkratší době po přijetí elektronické objednávky od 1 do 14 dní. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků provozovatele mají uvedené termíny dodávek orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží anebo jiné okolnosti vyžadují. V případě, že provozovatel není schopný dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, upovědomí provozovatel o této věci kupujícího a oznámí mu předpokládaný termín dodávky objednaného zboží, resp. mu navrhne dodávku altenativního zboží.
 5. Zboží je při přepravě bezpečně zabaleno v kartonovém nebo PP obalu. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto skutečnosti potvrdit na přepravním listě. Pokud je zásilka viditelně poškozená, anebo zničená, kupující je povinen sepsat s kurýrem reklamační protokol a bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu se účtuje podle platného ceníku, uvedeného na stránce. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že zboží je na skladě. V případě, že se zboží nedistribuovalo z důvodů nedostatku na skladě, distribuuje se okamžitě po jeho dodání na sklad.
 6. Provozovatel je oprávněn vyžadovat splnění závazků, především úhradu ceny za zboží, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím anebo jeho zplnomocněncem.
 7. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě anebo v časovém rozsahu, anebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po uplynutí časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výšce skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na místo.
 8. Provozovatel dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné anebo elektronické podobě všechny doklady, potřebné na převzetí a užívání zboží a další doklady, požadované platnými právními předpisy ( návod v státním jazyku, dodací, resp. záruční list, daňový doklad). 9. V případě některých skupin zboží (zboží nad 50 kg a zboží větších rozměrů si vyhrazujeme právo změnit cenu za dodání zboží kurýrskou službou, o čem Vás budeme dopředu telefonicky informovat.

IV. Kupní cena, platby, vyobrazení zboží

 

 1. Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popise zboží. Cena zboží je určována podle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v čase objednání zboží. 2. Zvýhodněné (akční ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny symbolem „akce“ anebo „výprodej“. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob anebo v půběhu trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně.
 2. Věrnostní slevový program je vyhrazený pro registrované zákazníky, vyjímajíc zákazníky se statusem „Chovatel“.
 3. Kupující si při tvorbě objednávky může vybrat jeden z následujících spůsobů platby: a/ Dobírka – kupující uhradí kupní cenu podle kupní smlouvy v hotovosti při doručení zboží na dodací adresu. b/ Převodem na bankovní účet – kupující uhradí kupní cenu podle kupní smlouvy dopředu na bankovní účet prodávajícího, c/ platba kartou kupující uhradí kupní cenu podle kupní smlouvy online přes platební aplikaci,
 4. Fotografie jsou ilustratívní, mohou se lišit od skutečného výrobku, poněvadž si výrobci vyhrazují právo na inovace výrobků. Jiné vyhotovení výrobku v porovnání s jeho fotografickým vyobrazením není důvodem na reklamaci vad zboží.

 

1.Tyto všeobecní obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností PETS FACTORY s.r.o. Společnost je zapsána v obchodním registru okresního soudu Bratislava I, spisová značka 134137/B oddíl Sro IČO 52 137 775, která je provozovatelem obchodního systému (dále jen „provozovatel“) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu ( dále jen „obchod“).

2.Na obchodní vztahy (jako i na další právní vztahy, které z něj mohou vyplývat) s fyzickými osobami, které nekonají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují mimo všeobecných ustanovení Občanského zákoníku i další předpisy, zvláště zákon č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomovém a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele. Na obchodní vztahy, (stejně jako i na další právní vztahy, které mohou z něj vyplývat) s právnickými, resp. fyzickými osobami – podnikateli, se vztahují převážně ustanovení Obchodního zákonníka, resp. Občanského zákonníka.

 1. Kupujícím je každá v obchodě zaregistrovaná osoba (fyzická anebo právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, spracovanou systémem obchodu.
 2. Za elektronickou objednávku se považuje odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, spracovaný systémem obchodu anebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

5.Podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smouvy

 1. Zboží – produkty anebo služby, které se nachází v nabídce provozovatele pro nákup prostřednictvím obchodu.
 2. Pracovní doba – znamená čas v pracovní dny od 9:30 do 18:30 hod. S obědní přestávkou v čase od 12:00 do 13:00 hod.

8.Spotřebitel – při podomovém a zásilkovém prodeji se ním rozumí fyzická osoba, která zboží nebo věcné plnění a výkony z poskytnuté služby kupuje a tyto jí neslouží na výkony zaměstnání, povolání nebo podnikání.

 

 1. Objednávka, uzavření smouvy, odstoupení od smlouvy

 

1.Podmínkou platnosti elektronické onjednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajú a náležitostí, požadovaných registračním formulářem. Každá objednávka musí obsahovat jméno kupujícího, kontaktní osobu, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady a způsob převzetí zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.

 1. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy.
 2. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany provozovatele dojde telefonickým resp.e-mailovým potvrzením elektronické objednávky, čímž vzniká závazkově právní vztah mezi provozovatelem a kupujícím.
 3. Vpřípadě, že kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží, prodávající je oprávněný požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je stanovená ve výšce 25 % ceny předmětu koupi. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši včetně nákladů poštovního a balného
 4. Když je kupující v opoždění s převzetím, může prodávající předmět koupi uložit na náklady kupujícího ve veřejném skladě anebo u jiného uschovávatele, anebo ho může po upozornění prodat na účet kupujícího. Pokud jde o věc podléhající rychlé zkáze a pokud není na upozornění čas, upozornění není potřebné.
 5. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku a to jen v den vystavení objednávky a v případě, že produkty nebyly ještě prodávajícím fakturované. Objednávku je možné stornovat písemnou formou (e-mailem anebo poštou). Potvrzení o stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu taktéž písemnou formou (e-mailem nebo poštou).
 6. Kupující (spotřebitel) je oprávněný bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dní ode dne převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží jdou na vrub kupujícího, který je povinný zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám, způsobených přepravou zboží (ne na dobírku) Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, pokud zboží bylo zakoupeno osobně v prodejním místě společnosti.
 7. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité, anebo není úplné, vrátí prodávající kupujícímu už zaplacenou kupní cenu za zboží, uvedené v závazném akceptování objednávky anebo její část sníženou v souladě s ust. § 457 Občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení ve výšce 1 % z celkové ceny zboží za každý den od doručení zboží kupujícímu do momentu jeho vrácení prodávajícímu a o hodnotu opravy a nákladů na uvedení zboží do původního stavu. Vrácení sumy se uskuteční bezhotovostním převodem na účet kupujícího, určený kupujícím ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, po vrácení zboží a po obdržení vyčíslení nákladů opravy od autorizačního střediska.
 8. V případě, že kupující vrátí zboží prodávajícímu bez ochranných prvků, např. s odstraněným anebo poškozeným bezpečnostním kódem, toto poškození zboží považují smluvní strany za závažné poškození zboží a kupující nemá nárok na vrácení ceny zboží.
 9. Odstoupení od smlouvy musí být vykonané doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s doručením všech poskytnutých dokladů a zboží, které bylo dodané na základě smlouvy, které se odstoupení týká. Písemná forma odstoupení od smlouvy se vyžaduje proto, aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, o reklamaci anebo jiné požadavky kupujícího.
 10. Po potvrzení objednávky má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě anbo ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, anebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

 

III. Dodací podmínky

 

 

 1. Za místo plnění smlouvy se považuje sídlo (bydliště) anebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služba) anebo dodá zboží vlastními prostředky, popřípadě na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno u dopředu dohodnutého dodávajícího, pokud nebude vysloveně dohodnuto jinak.
 2. Dodání zboží se uskuteční jeho odevzdáním kupujícímu nebo

odevzdáním zboží na přepravu prvému přepravci. Dodávku zboží prodávající zabezpečuje pouze v rámci Slovenské a České republiky.

3.Vlastnícké právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží a po zaplacení kupní ceny v plné výši (dojednání o výhradě vlastnictví). Do doby přechodu vlastníckych práv z provozovatele na kupujícího, který má výrobky a služby v držbě, má kupující všechny povinnosti uschovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za všech okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

 1. Provozovatel dodá zboží kupujícímu v co možná nejkratší době po přijetí elektronické objednávky od 1 do 14 dní. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků provozovatele mají uvedené termíny dodávek orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží anebo jiné okolnosti vyžadují. V případě, že provozovatel není schopný dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, upovědomí provozovatel o této věci kupujícího a oznámí mu předpokládaný termín dodávky objednaného zboží, resp. mu navrhne dodávku altenativního zboží.
 2. Zboží je při přepravě bezpečně zabaleno v kartonovém nebo PP obalu. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto skutečnosti potvrdit na přepravním listě. Pokud je zásilka viditelně poškozená, anebo zničená, kupující je povinen sepsat s kurýrem reklamační protokol a bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu se účtuje podle platného ceníku, uvedeného na stránce. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že zboží je na skladě. V případě, že se zboží nedistribuovalo z důvodů nedostatku na skladě, distribuuje se okamžitě po jeho dodání na sklad.
 3. Provozovatel je oprávněn vyžadovat splnění závazků, především úhradu ceny za zboží, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím anebo jeho zplnomocněncem.
 4. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě anebo v časovém rozsahu, anebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po uplynutí časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výšce skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na místo.
 5. Provozovatel dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné anebo elektronické podobě všechny doklady, potřebné na převzetí a užívání zboží a další doklady, požadované platnými právními předpisy ( návod v státním jazyku, dodací, resp. záruční list, daňový doklad). 9. V případě některých skupin zboží (zboží nad 50 kg a zboží větších rozměrů si vyhrazujeme právo změnit cenu za dodání zboží kurýrskou službou, o čem Vás budeme dopředu telefonicky informovat.

 

 1. Kupní cena, platby, vyobrazení zboží

 

 1. Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popise zboží. Cena zboží je určována podle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v čase objednání zboží. 2. Zvýhodněné (akční ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny symbolem „akce“ anebo „výprodej“. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob anebo v půběhu trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně.
 2. Věrnostní slevový program je vyhrazený pro registrované zákazníky, vyjímajíc zákazníky se statusem „Chovatel“.
 3. Kupující si při tvorbě objednávky může vybrat jeden z následujících spůsobů platby: a/ Dobírka – kupující uhradí kupní cenu podle kupní smlouvy v hotovosti při doručení zboží na dodací adresu. b/ Převodem na bankovní účet – kupující uhradí kupní cenu podle kupní smlouvy dopředu na bankovní účet prodávajícího, c/ platba kartou kupující uhradí kupní cenu podle kupní smlouvy online přes platební aplikaci,

5.Fotografie jsou ilustratívní, mohou se lišit od skutečného výrobku, poněvadž si výrobci vyhrazují právo na inovace výrobků. Jiné vyhotovení výrobku v porovnání s jeho fotografickým vyobrazením není důvodem na reklamaci vad zboží.

 

 

 1. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

 

 1. Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv (zákon č. 40/1964 Z.z., Občanský zákoník v znění pozdějších předpisů) je stanovená minimálně na 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy anebo výše ohraničená datem spotřeby zboží a plyne ode dne převzetí zboží a potvrzením potřebných dokladů, souvisejících se zbožím, oprávněnou osobou. Datum spotřeby je při všech výrobcích minimálně 30 dnů ode dne expedice zboží, v opačném případě je zákazník o kratší době spotřeby telefonicky informovaný.
 2. Reklamace jsou vybavovány podle platných právních předpisů Slovenské republiky.
 3. Kupující (spotřebitel) má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 7 dní od datumu doručení v neporušeném stavu včetně obalů a dokladů, které byly dodány spolu s ním. Při výrobcích s ochrannými známkami nesmí být ochranné známky porušené.
 4. Provozovatel nepřebere zboží vrácené prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinný zaslat zboží formou běžného anebo obchodního balíku poštou, resp. zasílatelskou společností.
 5. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá suma, kterou za zboží zaplatil. Do vrácené sumy se nezapočítává cena poštovného a balného. Po dohodě může být navrácení sumy uskutečněno formou výměny za jiné zboží v zodpovídající hodnotě, které bude zasláno buďto s další objednávkou zákazníka anebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží), neúčtuje se poštovné a balné. 6. Reklamovat je možné jen zboží, zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinný vyplnit reklamační formulář a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů a záručního listu anebo faktúry prodávajícímu anebo autorizovanému záručnímu servisu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu resp. Vám je na požádání oznámíme telefonicky anebo formou e-mailu. Po úspěšném vyplnění a odeslání reklamačního formuláře dostane kupující od prodávajícího potvrzení přijetí reklamace na e-mail. Při uplatnění záruky se kupující řídí pokyny, které jsou uvedeny v záručním listě, případně kontaktuje prodávajícího pro upřesnění uplatnění reklamace.
 6. Prodávající vybaví reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního konání. Prodávající oznámí výsledek vybavení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (e-mailem nebo poštou). V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která vykonává servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované, notifikované anebo akreditované osobě.
 7. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že chyba nastala po mechanickém poškození zboží, používáním výrobku v nevhodných podmínkách anebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou též vyčleněny chyby, způsobené živelní pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.

 

 

 1. Ochrana soukromí

 

 

 1. Provozovatel se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat jen údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy. (jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu).
 2. Kupující vyhlasuje, že souhlasí ve smyslu ust.7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochraně osobních údajů ve znění dalších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, které potřebuje při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a s přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské únie a zemí tzv. bezpečného přístavu.). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v soulade s platnými předpisy SR a ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.
 3. Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné anebo telefonické žádosti kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databázy.
 4. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný kupující uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.
 5. Osobní údaje poskytnuté za účelem nákupu na splátky zpracovává splátková společnost a nikoliv provozovatel a teda zpracování těchto údajů podléhá všeobecným obchodním podmínkám splátkové společnosti.

 

 

 

 

 

VII. Závěrečná a přechodná ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění, uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami vysloveně dohodnuto jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechna ustanovení „Všeobecných obchodních podmínek“ ve znění platném v den odeslání této objednávky.

3.Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti anebo žádné jiné nepřímé anebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy anebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům Slovenské anebo České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné anebo nevymožitelné, a to celkem anebo částečně, platnost a vymožitelnost ostatních ustanovení a další části příslušného ustanovení tímto zůstavají nedotknuté.

 1. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 sb. Občanský zákonník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 S.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2000 S.z. o ochraně spotřebitele při podomovém prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickém obchode ve znění pozdějších předpisů, případně jinými zákony slovenského právního pořádku.
 2. Prodávajíci a kupující se dohodli, že případné spory budou řešit přednostně dohodou a po vzájemné komunikaci jako i při komunikaci s třetí osobou se zdrží vyjadřování na adresu druhé smluvní strany, kterými by mohli poškodit její dobré jméno anebo dobrou pověst.
 3. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, především prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatená v případě odstoupení od smlouvy Při elektronické komunikaci se nevyžaduje podpis dokumentu elektronickým podpisem anebo zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č.215/2002 o elektronickém podpisu.

 

 

Kopírování

 

Všechna data na těchto stránkách jsou majetkem společnosti PETS FACTORY s.r.o. a jsou CHRÁNĚNA AUTORSKÝMI PRÁVY. Jakékoliv stahování dat bez souhlasu provozovatele stránek je porušením zákonů a bude řešeno právní cestou.

Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

 

 1. Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv (zákon č. 40/1964 Z.z., Občanský zákoník v znění pozdějších předpisů) je stanovená minimálně na 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy anebo výše ohraničená datem spotřeby zboží a plyne ode dne převzetí zboží a potvrzením potřebných dokladů, souvisejících se zbožím, oprávněnou osobou. Datum spotřeby je při všech výrobcích minimálně 30 dnů ode dne expedice zboží, v opačném případě je zákazník o kratší době spotřeby telefonicky informovaný.
 2. Reklamace jsou vybavovány podle platných právních předpisů Slovenské republiky.
 3. Kupující (spotřebitel) má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 7 dní od datumu doručení v neporušeném stavu včetně obalů a dokladů, které byly dodány spolu s ním. Při výrobcích s ochrannými známkami nesmí být ochranné známky porušené.
 4. Provozovatel nepřebere zboží vrácené prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinný zaslat zboží formou běžného anebo obchodního balíku poštou, resp. zasílatelskou společností.
 5. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá suma, kterou za zboží zaplatil. Do vrácené sumy se nezapočítává cena poštovného a balného. Po dohodě může být navrácení sumy uskutečněno formou výměny za jiné zboží v zodpovídající hodnotě, které bude zasláno buďto s další objednávkou zákazníka anebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží), neúčtuje se poštovné a balné. 6. Reklamovat je možné jen zboží, zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinný vyplnit reklamační formulář a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů a záručního listu anebo faktúry prodávajícímu anebo autorizovanému záručnímu servisu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu resp. Vám je na požádání oznámíme telefonicky anebo formou e-mailu. Po úspěšném vyplnění a odeslání reklamačního formuláře dostane kupující od prodávajícího potvrzení přijetí reklamace na e-mail. Při uplatnění záruky se kupující řídí pokyny, které jsou uvedeny v záručním listě, případně kontaktuje prodávajícího pro upřesnění uplatnění reklamace.
 6. Prodávající vybaví reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního konání. Prodávající oznámí výsledek vybavení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (e-mailem nebo poštou). V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která vykonává servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované, notifikované anebo akreditované osobě.
 7. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že chyba nastala po mechanickém poškození zboží, používáním výrobku v nevhodných podmínkách anebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou též vyčleněny chyby, způsobené živelní pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.

 

Ochrana soukromí

 

 1. Provozovatel se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat jen údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy. (jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu).
 2. Kupující vyhlasuje, že souhlasí ve smyslu ust.7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochraně osobních údajů ve znění dalších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, které potřebuje při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a s přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské únie a zemí tzv. bezpečného přístavu.). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v soulade s platnými předpisy SR a ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.
 3. Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné anebo telefonické žádosti kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databázy.
 4. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný kupující uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.
 5. Osobní údaje poskytnuté za účelem nákupu na splátky zpracovává splátková společnost a nikoliv provozovatel a teda zpracování těchto údajů podléhá všeobecným obchodním podmínkám splátkové společnosti.

 

 

 

 

 

VII. Závěrečná a přechodná ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění, uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami vysloveně dohodnuto jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechna ustanovení „Všeobecných obchodních podmínek“ ve znění platném v den odeslání této objednávky.
 3. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti anebo žádné jiné nepřímé anebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy anebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům Slovenské anebo České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné anebo nevymožitelné, a to celkem anebo částečně, platnost a vymožitelnost ostatních ustanovení a další části příslušného ustanovení tímto zůstavají nedotknuté.
 4. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 sb. Občanský zákonník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 S.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2000 S.z. o ochraně spotřebitele při podomovém prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickém obchode ve znění pozdějších předpisů, případně jinými zákony slovenského právního pořádku.
 5. Prodávajíci a kupující se dohodli, že případné spory budou řešit přednostně dohodou a po vzájemné komunikaci jako i při komunikaci s třetí osobou se zdrží vyjadřování na adresu druhé smluvní strany, kterými by mohli poškodit její dobré jméno anebo dobrou pověst.
 6. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, především prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatená v případě odstoupení od smlouvy Při elektronické komunikaci se nevyžaduje podpis dokumentu elektronickým podpisem anebo zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č.215/2002 o elektronickém podpisu.

 

 

Kopírování

 

Všechna data na těchto stránkách jsou majetkem společnosti PETS FACTORY s.r.o. a jsou CHRÁNĚNA AUTORSKÝMI PRÁVY. Jakékoliv stahování dat bez souhlasu provozovatele stránek je porušením zákonů a bude řešeno právní cestou.

Značky, které u nás koupíte

Obsah košíku

Pokladna

Žádné produkty v košíku.

Ponuka